เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2559
 

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น ตำบลโพนางดำออก ตำบลโพนางดำออก หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 4  
 

เมื่อวันที่ 12  มิถุนายน 2561 ท่านายกปทมา  นุ่นประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพนางดำออก ได้เข้าร่วม จัดทำโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลโพนางดำออกขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับหมู่บ้าน ให้มีความสามารถและทักษะ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการฝึกอาชีพระยะสั้น ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถ่องแท้ และสามารถสร้างงาน สร้างธุรกิจพัฒนาอาชีพเกษตรในระดับชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในท้องถิ่นการลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ ซึ่งจะเชื่อมโยงกับการขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีมาตรฐานและเป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น เช่นการจัดทำและพัฒนารูปแบบการทำเกษตรชีวภาพ กิจกรรมเสริมรายได้ต่างๆ ในระยะยาวยังสามารถช่วยเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการจัดการด้านสวัสดิการชุมชนได้อย่างยั่งยืน  
  โดยวันนี้ มีประชาชนจากหมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 4  จำนวน 40 รายเข้าร่วมดำเนินการฝึกอาชีพในการทำน้ำยาเอนกประสงค์ ในการล้างจ้าน ในการซักผ้า และในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการลดรายจ่ายของครัวเรือน

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 มิ.ย. 2561 เวลา 15.03 น. โดย คุณ บุญเลิศ ปั้นโท

ผู้เข้าชม 52 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย