ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
เทศบาลตำบล โพนางดำออก
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 8 เม.ย. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256320550735271--------1,135
256216,29578,91891,75978,27330,44332,55955,92053,32326,108207219137464,161
256116,28945,23562,84245,98957,19664,76352,61250,94834,64649,84737,92536,710555,002
ยอดยกมาตั้งแต่ 1 ต.ค. 2559 ถึง 31 ธ.ค. 2560   513,939
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   1,534,237
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2559
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี