หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล โพนางดำออก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล
โพนางดำออก
วิสัยทัศน์ ทต.โพนางดำออก
''เทศบาลโปร่งใส
ใส่ใจคุณภาพชีวิตประชาชน''
วัดสมอ หลวงพ่อหลิน
สะพานสรรพยา
เทศบาลตำบล
โพนางดำออก
1
2
3
 
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2559
 
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำเด [ 1 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 20 
ประกาศเทศบาลตำบลโพนางดำออก เรื่อง การปิดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าไทร [ 25 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 28 
ประกาศเทศบาลตำบลโพนางดำออก เรื่อง การปิดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสว [ 25 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 26 
ประกาศเทศบาลตำบลโพนางดำออก เรื่อง การปิดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านงิ [ 25 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 26 
ประกาศเทศบาลตำบลโพนางดำออก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เป็นพ [ 5 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 56 
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำเดือ [ 5 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 43 
ประกาศ การปิดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนมะม่วง [ 20 ธ.ค. 2566 ]   อ่าน 37 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำ [ 8 ธ.ค. 2566 ]   อ่าน 75 
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำเดือ [ 1 ธ.ค. 2566 ]   อ่าน 31 
กำหนดการรับยืนยันสิทธิผู้สูงอายุรายใหม่ ในวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2566 [ 30 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 39 
ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 30 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 35 
เตือนภัย...อุบัติเหตุวันลอยกระทง [ 21 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 38 
ด้วยเทศบาลตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท มีความประสงค์สรรหาและเลือกสรร [ 9 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 114 
เรื่องต้องรู้...เกี่ยวกับการขออนุญาตเปิดปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญ การประกอบกิจการควบค [ 6 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 50 
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำเด [ 3 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 77 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-410-731
 
กลุ่มจักสาร ทต.โพนางดำออก
วัดสมอ
 
ด่วนที่สุด การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกฯ [ 27 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 3 
ขอเชิญประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1/2567(เรียน นอภ.อบจ.ชัยนาทและ ทม.ชัยนาท) [ 27 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 5 
ขอเชิญประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1/2567(เรียน ทถอ.ทุกอำเภอ) [ 27 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 8 
ด่วนที่สุด สำรวจข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) [ 27 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 15 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [ 27 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 16 
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมฯ [ 27 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 14 
การของบประมาณในการจัดทำระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 23 
ขอทำความตกลงกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินฯ พ.ศ. 2566 ทต สรรพยา(นายอำเภอสรรพยา) [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 25 
ขอทำความตกลงกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินฯ พ.ศ. 2566 อบต.วังไก่เถิื่อน(นายอำเภอหันคา) [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 20 
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ซักซ้อมขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ฯ"  [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 36 
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง หลักการพิจารณางานก่อสร้าง การเร่งรัด การปฏิบัติงานตามสัญญา การจัดทำร่าง TOR ฯ"  [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 27 
สรุปผลการประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย (เรียน ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 38 
ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2566/2567 [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 26 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี 2566ฯ [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 20 
ประชาสัมพันธ์คู่มือแนวทางการระงับเหตุไฟไหม้ในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 22 
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งฯ [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 18 
ขอประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฯ [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 25 
ขอความอนุเคราะห์นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2567 ไปทดลองใช้  [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 17 
ด่วนที่สุด ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 22 
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมเป็นวิทยากร (เรียน นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท) [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 27 
 
 


จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ๐.๖๐ เมตร ซอยแบ่งเขต [ 12 ก.พ. 2567 ]โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ๐.๖๐ เมตร ซอยแบ่ง [ 12 ก.พ. 2567 ]ซื้อลูกยางปั๊มน้ำมันเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจา [ 2 ก.พ. 2567 ]

 
 
มีบริการตัดต้นไม้ใหญ่ในเขตที่ดินตนเองไหมคะ และต้องแจ้งที่ไหน อย่างไร (31 ม.ค. 2566)    อ่าน 1210  ตอบ 2  
สอบถามครับ (21 มี.ค. 2565)    อ่าน 540  ตอบ 1  
การเสียภาษีที่ดินเปล่า (28 ส.ค. 2563)    อ่าน 917  ตอบ 0  
ใครเคยสอบตำแหน่ง พนักงานธุรการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ บ้างคะ (12 ก.ย. 2559)    อ่าน 1975  ตอบ 1  
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.โพนางดำออก พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ต
 
ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว864  [ 23 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถามการรับรู้ สภาพปัจจุบัน ความคาดหวังและความต้องการในการพัฒนาตนเองของครูวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สน.บถ. มท 0809.4/ว861  [ 23 ก.พ. 2567 ]
ผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว854 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 23 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการประยุกต์ใช้หลักสมาธิในการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ สน.บถ. มท 0809.4/ว862  [ 23 ก.พ. 2567 ]
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 19 - 20 สน.คท. มท 0808.3/ว846 บัญชีรายชื่อฯ รุ่นที่ 19 - 20  [ 23 ก.พ. 2567 ]
แบบรายงานและตัวชี้วัดการส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กระดับชั้นอนุบาล กศ. มท 0816.5/2391  [ 23 ก.พ. 2567 ]
แบบรายงานและตัวชี้วัดการส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กระดับชั้นอนุบาล กศ. มท 0816.5/2392  [ 23 ก.พ. 2567 ]
การประชุมเชิงปฏิบัติการ และพิธีมอบโล่รางวัล พัดเกียรติยศ เกียรติบัตรวัดต้นแบบระดับหน ประจำปีพุทธศักราช 2566 และรับมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ตามมติมหาเถรสมาคม กศ. มท 0816.5/ว849  [ 23 ก.พ. 2567 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 12 กค. มท 0803.4/ว834,ว835 รายชื่อฯ รุ่นที่ 12  [ 22 ก.พ. 2567 ]
มติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 กพส. มท 0810.8/ว843 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 ก.พ. 2567 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 สน.บถ. มท 0809.2/ว22 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 ก.พ. 2567 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว822  [ 22 ก.พ. 2567 ]
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว821  [ 22 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล กสว. มท 0820.2/ว813  [ 21 ก.พ. 2567 ]
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กสธ. มท 0819.3/ว827  [ 21 ก.พ. 2567 ]
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว814  [ 21 ก.พ. 2567 ]
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566 กศ. มท 0816.2/ว823 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 21 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว819  [ 21 ก.พ. 2567 ]
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล สน.คท. มท 0808.4/ว2 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 21 ก.พ. 2567 ]
ขอประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. 2566 กสธ. มท 0819.3/ว789  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 - 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว787 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 20 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี 2566 ของกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กสธ. มท 0819.3/ว790  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 24 สน.บถ. -  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การของบประมาณในการจัดทำระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว803 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 20 ก.พ. 2567 ]
แจ้งแก้ไขความผิดพลาดคลาดเคลื่อนรูปแบบการประกวดจังหวัดสะอาด กลุ่มจังหวัดต้นแบบ กสว. มท 0820.2/ว785  [ 20 ก.พ. 2567 ]
 
 
 
 
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10