หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบล
โพนางดำออก
วิสัยทัศน์ ทต.โพนางดำออก
''เทศบาลโปร่งใส
ใส่ใจคุณภาพชีวิตประชาชน''
วัดสมอ หลวงพ่อหลิน
สะพานสรรพยา
เทศบาลตำบล
โพนางดำออก
1
2
3
 
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2559
 
 
 
 
 
 
ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบ [ 4 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 1 
ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี [ 4 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 2 
(ประกาศ) ประกาศแจ้งเตือน เขื่อนเจ้าพระยาปรับแผนการระบายน้ำ 2,200 ลบ.ม./วินาที ตั [ 23 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 29 
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ ประจำเดือนกันยายน 2565 [ 15 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 26 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนางดำออก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 13 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 22 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนางดำออก สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2 [ 13 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 27 
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนางดำออก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 7 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 25 
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำเดื [ 5 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 28 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนางดำออก สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2 [ 29 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 46 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนางดำออก สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 29 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 37 
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนางดำออก สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 [ 22 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 52 
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ ประจำเดือนสิงหาคม 2565 [ 18 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 72 
“Cdd chainat 3S5 องค์กรดี คนมีทักษะ รวมพลังสร้างสรรค์ สู่ความยั่งยืน พ [ 18 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 63 
Cdd chainat (S N A P) ใสสะอาด ตรวจสอบได้ พช.ชัยนาท เตรียมพร้อมประกวดสารสนเทศตำบล [ 18 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 71 
Cdd chainat (S N A P) ใสสะอาด ตรวจสอบได้” พช.ชัยนาท ขายตรงโครงการพัฒนา [ 18 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 68 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-410-731
 
กลุ่มจักสาร ทต.โพนางดำออก
วัดสมอ
 
การบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากปี2565ฯ [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 11 
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 19 
ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดนวัตกรรม ท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2565ฯ [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
แนวทางการจ้างที่ปรึกษา (ทถอ.ทุกอำเภอ) [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 11 
แนวทางการจ้างที่ปรึกษา (ทม.ชัยนาท) [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยนาท (ก.ท.จ.ชัยนาท) ครั้งที่ 9/2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 89 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมฯ [ 3 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 20 
ด่วนที่สุด ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินฯ(นายอำเภอหันคา) [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 23 
ด่วนที่สุด ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ส.2565 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินฯ(นายอำเภอมโนรมย์) [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 19 
ด่วนที่สุด ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ส.2565 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินฯ(นายอำเภอเนินขาม) [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 12 
การประเมินความพีงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 24 
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยนาท (ก.อบต.จังหวัดชัยนาท) ครั้งที่ 9/2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 102 
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศฯ [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 26 
แนวทางการปฏิบัติการให้มีสิ่งก่อสร้างในเขตอุทยานแห่งชาติ และวนอุทยาน ตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติฯ [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 26 
ประชาสัมพันธ์การอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนฯ [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 28 
การขอรับหนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 25 
ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2565/66 [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 34 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ฯ [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 63 
การจัดส่งสื่อสิ่งพิมพ์โครงการขับเคลื่อนนโยบายเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก ฯ [ 27 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 99 
โอนเงินสมทบกองุทนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นฯ ทม.ชัยนาท [ 27 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 31 
 
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสร [ 27 ก.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสร [ 26 ก.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสร [ 26 ก.ย. 2565 ]

 
 
สอบถามครับ (21 มี.ค. 2565)    อ่าน 184  ตอบ 1  
การเสียภาษีที่ดินเปล่า (28 ส.ค. 2563)    อ่าน 550  ตอบ 0  
ใครเคยสอบตำแหน่ง พนักงานธุรการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ บ้างคะ (12 ก.ย. 2559)    อ่าน 1509  ตอบ 1  
ใครเคยสอบตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เทศบาลเมืองไร่ขิง บ้างคะ (12 ก.ย. 2559)    อ่าน 1358  ตอบ 1  
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.โพนางดำออก พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ต
 
แจ้งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 กม. มท 0804.6/ว3129 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ต.ค. 2565 ]
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.2/ว96  [ 3 ต.ค. 2565 ]
หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว7302  [ 3 ต.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว7303  [ 3 ต.ค. 2565 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. มท 0802.3/ว3126 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ต.ค. 2565 ]
การขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว7289 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4] [แบบรายงาน]  [ 30 ก.ย. 2565 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ฯ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว7262  [ 30 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเรื่องรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ข้อบังคับคุรุสภาฯ สน.บถ. มท 0809.4/ว3130  [ 30 ก.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ สน.บถ. มท 0809.4/ว3128  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/14404 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอน ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/14417 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 จำนวน 76 จังหวัด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 และวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3118 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3113  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การรายงานแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนครและเทศบาลเมือง) กพส. มท 0810.8/ว3117 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การรายงานผลการจัดตั้งชุมชนและผลการดำเนินงานของชุมชนในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) กพส. มท 0810.7/ว3111  [ 30 ก.ย. 2565 ]
หารือการดำเนินการคืนค่าตอบแทนในการขออนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฏหมายที่ดิน กม. มท 0804.6/ว3101,14419  [ 30 ก.ย. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3112  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การคืนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3082  [ 29 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสนับสนุนโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ ด้านการบูรณาการข้อมูลระหว่างผู้ปกครอง โรงเรียน และสถานพยาบาลในพื้นที่ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3085  [ 29 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์สื่อสนับสนุนแผ่นพับการประเมินการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 6 - 19 ปี กศ. มท 0816.2/ว3086  [ 29 ก.ย. 2565 ]
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย เหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 และการจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สน.บถ. มท 0809.3/ว3092  [ 29 ก.ย. 2565 ]
แนวทางการจ้างที่ปรึกษา ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3090 [เอกสารแนบ]  [ 29 ก.ย. 2565 ]
การติดตั้งและการเบิกค่าใช้บริการเครื่องมือสื่อสารและโทรคมนาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว7181  [ 29 ก.ย. 2565 ]
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับประเทศ (การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา) (ALL For Education) และพิธีมอบรางวัลครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3089 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ก.ย. 2565 ]
ข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน กสว. มท 0820.2/ว3073 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ก.ย. 2565 ]
 
 
 
 
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10