หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
โพนางดำออก
วิสัยทัศน์ ทต.โพนางดำออก
''เทศบาลโปร่งใส
ใส่ใจคุณภาพชีวิตประชาชน''
วัดสมอ หลวงพ่อหลิน
สะพานสรรพยา
เทศบาลตำบล
โพนางดำออก
นางสาวปทมา นุ่นประสิทธิ์
นายกเทศมนตรีตำบลโพนางดำออก
1
2
3
 
 
 
 
งานสาธารณสุข ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนางดำออก ออกฉีดยาพ้นหมอกควัน เ [ 26 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 1 
งานสาธารณสุข ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนางดำออก ออกฉีดยาพ้นหมอกควัน เ [ 25 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 2 
งานสาธารณสุข ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนางดำออก ออกฉีดยาพ้นหมอกควัน เ [ 25 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 2 
งานสาธารณสุข ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนางดำออก ออกฉีดยาพ้นหมอกควัน เ [ 22 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 0 
งานสาธารณสุข ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังสาคร ออกฉีดยาพ้นหมอกควัน เพื่ [ 18 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 1 
งานสาธารณสุข ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังสาคร ออกฉีดยาพ้นหมอกควัน เพื่ [ 16 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 8 
งานสาธารณสุข ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังสาคร ออกฉีดยาพ้นหมอกควัน เพื่ [ 16 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 0 
งานสาธารณสุข ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนางดำออก ออกฉีดยาพ้นหมอกควัน เ [ 16 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 1 
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำเดือ [ 8 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 7 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนางดำออก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 27 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 8 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนางดำออก ประชุม วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 [ 12 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 5 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการหรือทุพพ [ 5 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 13 
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติคณะกรรม [ 3 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 13 
วันที่ 24 เมษายน \" วันเทศบาล\" [ 24 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 19 
ข้อปฏิบัติเพื่อช่วยผู้สูงอายุ กลุ่มเด็กเล็ก และผู้มีโรคประจำตัว ให้ปลอดภัยจากโคว [ 17 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 11 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-410-731
 
กลุ่มจักสาร ทต.โพนางดำออก
วัดสมอ
 
ขอจัดส่งสื่อเพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินฯ (LPA) [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
ขอยกเลิกการอบรม สัมมนาชี้แจง (LPA) [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
คำสั่งแต่งตั้งทีมประเมิน (LPA) และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการแต่งตั้งตัวแทนหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย เดือน พ.ค.63 [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ขอยกเลิกการดำเนินโครงการคลีนิกคลังท้องถิ่น ประจำปี 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
การโอนเงินรายได้จากค่าปรับให้แก่ อปท. [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
มติการประชุม ก.ท.จ. ครั้งที่ 5/2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 7 
การกำหนดหลักฐานการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
การจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ของ อปท. ผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญฯ [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 8 
ประชุมซักซ้อมการปฏิบัตงานและชี้แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 10 
ด่วนที่สุด แนวทางการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม พระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ.2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 8 
คู่มือปฏิบัติงานสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 7 
การสนับสนุนงบประมาณโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
ขอจัดส่งคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 9 
เรื่อง แจ้งสถานะการตอบแบบ OIT, IIT และ EIT [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 13 
การจัดอบรม เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดเกี่ยวกับการเงิน การคลัง และการพัสดุของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 13 
แจ้งแผนการตรวจสอบการคลัง การเงินฯ อปท. ในเขตอำเภอสรรพยา [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
 
 


ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน ปริมา [ 19 มิ.ย. 2563 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน ปริมา [ 19 มิ.ย. 2563 ]ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถกระเช้าไฟฟ [ 10 มิ.ย. 2563 ]

 
 
ใครเคยสอบตำแหน่ง พนักงานธุรการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ บ้างคะ (12 ก.ย. 2559)    อ่าน 803  ตอบ 1  
ใครเคยสอบตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เทศบาลเมืองไร่ขิง บ้างคะ (12 ก.ย. 2559)    อ่าน 748  ตอบ 1  
เว็บไซต์ (ทดลอง) ทต.โพนางดำออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท เปิดให้บริการแล้วค่ะ (18 ส.ค. 2559)    อ่าน 680  ตอบ 1  
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.โพนางดำออก พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ต
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1928 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 2 ก.ค. 2563 ]
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง กค. มท 0803.3/ว1957  [ 2 ก.ค. 2563 ]
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 2 ก.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 สน.บถ. มท 0809.4/ว1907  [ 2 ก.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์สำรวจความพร้อมของ อบต.กับการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม อปท. (EHA) กสว. มท 0820.2/ว1942 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว สน.บถ. มท 0809.2/ว77 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1930 [รายละเอียดเงินอุดหนุนทั่วไป]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2563) สน.บถ. มท 0809.4/ว1906 [รายละเอียดเงินอุดหนุนทั่วไป]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
หารือการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.3/ว1931 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
ขอให้จังหวัดแจ้งและกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1940  [ 1 ก.ค. 2563 ]
สถานะการตอบ และอนุมัติแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) และการนำเข้าข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) กม. มท 0804.6/ว1939 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2563 สน.คท. มท 0808.3/ว1927 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
การสนับสนุนงบประมาณโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบ การศึกษาภาคบังคับ กศ. มท 0816.3/ว1914 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3842  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
แนวทางการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3843  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 และขอเชิญเข้าร่วมประชุม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1918 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 5/2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1929 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการปรับลดระยะห่างของช่องที่อยู่ติดกัน(channel.spacing)ของคลื่นความถี่ที่อนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เพื่อติดต่อสื่อสารในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.4/ว1925  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว1919  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
การออกคำสั่งให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นออกจากราชการ กรณีศาลมีคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย สน.บถ. มท 0809.5/ว14  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด สน.บถ. มท 0809.5/ว13  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
หารือการดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาลตำบล สน.บถ. มท 0809.5/ว12  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1922  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1917 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2563ในระบบ GFMIS ประเภทเอกสาร RL เข้าบัญชีสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด รหัสบัญชีย่อย 10933 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1903 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2559
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10