หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ต.ค. 2559
 

 
ประกาศเทศบาลตำบลโพนางดำออก
 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนางดำออก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒  
 

ด้วยสภาเทศบาลตำบลโพนางดำออก กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสมอ
สภาเทศบาลตำบลโพนางดำออก จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา ตามวันเวลาและสถานที่ข้างต้น

โดยหากผู้ใดประสงค์เข้าฟังการประชุม สามารถยื่นคำร้องต่อประธานสภาเทศบาลตำบลโพนางดำออก เพื่อขอเข้าร่วมฟังการประชุมดังกล่าวได้ ภายในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ และต้องปฏิบัติตามระเบียบสภาเทศบาลตำบลโพนางดำออก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนางดำออก พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเคร่งครัด

จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

งานกิจการสภาฯ
๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ส.ค. 2562 เวลา 11.58 น. โดย คุณ บุญเลิศ ปั้นโท

ผู้เข้าชม 13 ท่าน