หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
โพนางดำออก
วิสัยทัศน์ ทต.โพนางดำออก
''เทศบาลโปร่งใส
ใส่ใจคุณภาพชีวิตประชาชน''
วัดสมอ หลวงพ่อหลิน
สะพานสรรพยา
เทศบาลตำบล
โพนางดำออก
นางสาวปทมา นุ่นประสิทธิ์
นายกเทศมนตรีตำบลโพนางดำออก
1
2
3
 
 

 

 

ลำดับภาพที่ 1/4

ลำดับภาพที่ 2/4

ลำดับภาพที่ 3/4

ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเทศบาลตำบลโพนางดำออก ระหว่างวันที่ 19 – 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 ในวันและเวลาราชการ  
 

             เพื่อให้การดูแลผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้หรือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโพนางดำออก ให้ได้รับสิทธิการบริการด้านอนามัยพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพและกายภาพบำบัดตามประเภทและกิจกรรมบริการ ตลอดจนการแนะนำ ดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้สามารถดำรงชีวิตอย่างปกติสุข เทศบาลตำบลโพนางดำออกจึงมีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเทศบาลตำบลโพนางดำออก โดยมีรายละเอียด  ดังนี้
       1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
• อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน  2  อัตรา
        มีหน้าที่ช่วยเทศบาลตำบลโพนางดำออกในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ภายใต้
การกำกับดูแลของบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพื้นที่ ซึ่งได้รับมอบหมายจากเทศบาลตำบลโพนางดำออก(รายละเอียดตามผนวก ก)
       2. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
          (1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันสมัคร
          (2) เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70  ชั่วโมง หรือเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากเทศบาลตำบลโพนางดำออก ให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70  ชั่วโมง ของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดให้มีการอบรม โดยได้รับอนุมัติให้ใช้หลักสูตรจากรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
         (3) มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโพนางดำออก หรือพื้นที่ใกล้เคียงที่สามารถ
เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ได้
         (4) ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ หรือในรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยได้รับค่าตอบแทนประจำ
               กรณีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งได้รับเงินค่าป่วยการเป็นรายเดือน ไม่ถือว่าได้รับค่าตอบแทนประจำ จึงสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้
3.  ระยะเวลารับสมัครและสถานที่รับสมัคร
     ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอสมัครได้ที่ สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลโพนางดำออก ระหว่างวันที่ 19 – 25 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2563 ในวันและเวลาราชการ
                4. เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการรับสมัคร
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน
พร้อมทั้งนำเอกสารฉบับจริงและรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด มายื่นในวันรับสมัคร ดังนี้
                   4.1   สำเนาทะเบียนบ้าน
                   4.2  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
                   4.3  สำเนาใบประกาศเกียรติบัตรการผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง ของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ จากหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดให้มีการอบรมโดยได้รับอนุมัติให้ใช้หลักสูตรจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (ถ้ามี)
๕. หลักเกณฑ์การคัดเลือก / อัตราค่าตอบแทนที่จะได้รับ
              หลังจากเสร็จสิ้นระยะเวลาการรับสมัคร เทศบาลตำบลโพนางดำออก จะดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครที่มีความเหมาะสม และมีความพร้อมที่สามารถจะปฏิบัติหน้าที่เป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นได้ โดยวิธีการสัมภาษณ์ ในวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 และคัดเลือกให้เหลือจำนวน 2 คน เพื่อจัดส่งเข้ารับการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตามหลักสูตรที่กรมอนามัยกำหนดต่อไป และเมื่อได้ผ่านการฝึกอบรมครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว เทศบาลตำบลโพนางดำออก
จะได้จัดทำสัญญาจ้างเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโพนางดำออก และได้รับค่าตอบแทนในอัตรา 5,0000  บาท/เดือน  
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ส.ค. 2563 เวลา 15.19 น. โดย คุณ บุญเลิศ ปั้นโท

ผู้เข้าชม 14 ท่าน

 
 
 
 

 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10