หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
สำนักงานเทศบาลตำบล
โพนางดำออก
วิสัยทัศน์ ทต.โพนางดำออก
''เทศบาลโปร่งใส
ใส่ใจคุณภาพชีวิตประชาชน''
วัดสมอ หลวงพ่อหลิน
สะพานสรรพยา
เทศบาลตำบล
โพนางดำออก
1
2
3
 
 

 

 

ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X
แบบลงทะเบียน
หนังสือมอบอำนาจ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ประกาศเทศบาลตำบลโพนางดำออก เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566  
 

                         ประกาศเทศบาลตำบลโพนางดำออก
เรื่อง  การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566
........................................................................................
ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 ข้อ 5 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560 กำหนดให้ภายในเดือนตุลาคม 2564 &ndash; เดือน พฤศจิกายน 2564 และ เดือนมกราคม 2565 &ndash; เดือนกันยายน 2565 ให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไป  ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลำเนา ณ สำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดนั้น
เพื่อให้การดำเนินการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2566 เป็นไปด้วยความถูกต้อง  เรียบร้อยจึงขอประกาศให้ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์  และมีความประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุดำเนินการติดต่อยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียน  ตามวัน  เวลา  และสถานที่ที่ทางสำนักงานเทศบาลตำบลโพนางดำออก  ได้ประกาศกำหนด  โดยผู้สูงอายุที่จะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพ  จะต้องมีคุณสมบัติ  และดำเนินการ  ดังต่อไปนี้
1.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย    
(2)  มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโพนางดำออกตามทะเบียนบ้าน
(3) อายุจะครบ  60  ปี  บริบูรณ์ขึ้นไป  โดยเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่  2  กันยายน  พ.ศ.  2506  
(ในกรณีที่ในทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏวันที่  เดือนเกิดให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ 1  มกราคมของปีนั้น)
(4)  ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ได้แก่  ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้ที่ได้รับเงินเดือน  ค่าตอบแทน  รายได้ประจำ  หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ  ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ต.ค. 2564 เวลา 13.02 น. โดย คุณ บุญเลิศ ปั้นโท

ผู้เข้าชม 132 ท่าน

 
 
 
 

 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10