หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบล
โพนางดำออก
วิสัยทัศน์ ทต.โพนางดำออก
''เทศบาลโปร่งใส
ใส่ใจคุณภาพชีวิตประชาชน''
วัดสมอ หลวงพ่อหลิน
สะพานสรรพยา
เทศบาลตำบล
โพนางดำออก
1
2
3
 
 

  
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนางดำออก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566  
 

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนางดำออก ได้มีมติในคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป มีกำหนด 30 วัน นั้น
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และข้อ 22 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนางดำออก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤษภาคม 2566 มีกำหนด 30 วัน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนางดำออก
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนางดำออก ซึ่งจะได้กำหนดนัดวันและเวลา ในการประชุมฯ ต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 เม.ย. 2566 เวลา 10.34 น. โดย คุณ บุญเลิศ ปั้นโท

ผู้เข้าชม 36 ท่าน

 
 
 

 
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10