หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศกำหนดส่วนราชการและโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ของเทศบาลตำบลโพนางดำออก [ 27 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
แนวทางพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 29 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 60  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโพนางดำออก เรื่อง มาตรการส่งเสริมการความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโพนางดำออก เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโพนางดำออก เรื่อง เจตนารมณ์ในการป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโพนางดำออก เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน [ 21 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 35  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโพนางดำออก เรื่อง ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 20 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การบ้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562 [ 18 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 40  
 
  (1)