หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล โพนางดำออก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล
โพนางดำออก
วิสัยทัศน์ ทต.โพนางดำออก
''เทศบาลโปร่งใส
ใส่ใจคุณภาพชีวิตประชาชน''
วัดสมอ หลวงพ่อหลิน
สะพานสรรพยา
เทศบาลตำบล
โพนางดำออก
1
2
3
 
 

 

   
 
       
    พัฒนาเส้นทางคมนาคม ขนส่ง
    การก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
    พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ
    การจัดทำผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 

   
 
       
    ส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก เยาวชน และผู้ป่วยเอดส์
    ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้ได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียมและมีประสิทธิภาพ
    ยกระดับคุณภาพชีวิตคนยากจน คนยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส
    ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพและพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ ควบคู่ไปกับการพัฒนา ทางสาธารณสุข (ด้านการพยาบาลส่งเสริมสุขภาพป้องกัน ควบคุมโรคและการฟื้นฟูสมรรถภาพ) ให้มีคุณภาพและบริการอย่างทั่วถึง
    ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ
    ส่งเสริมและสนันสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
    ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกองทุน
 

   
 
       
    ส่งเสริมมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชนและกระบวนการประชาสังคม
    ส่งเสริมและสนับสนุนความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปลอดยาเสพติดและปลอดอบายมุข
    สร้างสภาพแวดล้อมเมืองและชุมชนให้สวยงามน่าอยู่
    พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
    ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย
    การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
    การพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่นๆ
 

   
 
       
    พัฒนาและส่งเสริมอาชีพอย่างหลากหลายเน้นการฝึกทักษะด้านอาชีพ
    ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
    การพัฒนาส่งเสริมการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน และเพิ่มช่องทางการตลาด
    ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและแข่งขันได้
    ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งเสริมการลงทุน
    ส่งเสริมและสนับสนุนระบบทางเศรษฐกิจ และกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็ง
    การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มมูลค่า พืชผลทางการเกษตร
    ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร ที่ได้มาตรฐาน คุณภาพ อาหารปลอดภัย
 

   
 
       
    การอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    การสร้างจิตสำนึก การป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
    การบริหารจัดการน้ำอย่างมีคุณภาพ
    การก่อสร้างและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัยและภัยแล้ง
 

   
 
       
    ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรม แลชะประเพณีอันดีงาม
    ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
    การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอด สร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น
    ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10